ارتباط با من

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پست الکترونیک

اساتید، دانشجویان محترم واحد می توانند نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به پست الکترونیک اینجانب به آدرس ذیل ارسال نمایند: sobhanipour@damghaniau.ac.ir

Invalid Email